Chuyên Ép Kính - Sửa Chữa Smartphone Giá Rẻ tại Đà Nẵng

Chuyên Ép Kính - Sửa Chữa Smartphone Giá Rẻ tại Đà Nẵng
Địa chỉ: Linh Kiện Quang Thảo 305 Tôn Đức Thắng

Fanpage:  https://www.facebook.com/linhkienquangthao/
✪ Hotline: 0905123334 - 0905188113 hoặc 01282.250.250
http://image.prntscr.com/image/85be3570a5d8492ba29a4688a3aff2b7.jpg src='http://image.prntscr.com/image/85be3570a5d8492ba29a4688a3aff2b7.jpg'
✪✪✪ ÉP KÍNH, THAY KÍNH LOẠI TỐT ✪✪✪
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kính vỡ iPhone 4/4s = 150K
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kính vỡ iPhone 5/5s = 200K
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kính vỡ iPhone 6 = 300K
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kính vỡ iPhone 6 PLUS = 350K
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kính vỡ iPhone 6s = 400k
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kính vỡ iPhone 6s Plus = 500k
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kính vỡ iPhone 7 = CALL
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kính vỡ iPhone 7 Plus = CALL
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay cảm ứng ipad 2/3/4 = 450k
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kinh ipad air = 600k
[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/k0A0bRAxfNpNFE_eRhO1-nEDVb3rw3jGEJITO4dlyLPbZFURe6Ry-dW4vwHq1e3UNSMe8ADiH5XwPMLRHxNz4C_XiN01pNmVTs5CESjiyUdq9pma=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f9e/1/16/27a1.png'
 Thay kinh ipad air 2 = call
✪ Hotline[​IMG] src='https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_z1GnzX3JwWf8GY7OPteaA6XxLwBe_F3yo71zLO30WI9Z5F7ySWwlxrqt3IhRb8VQ7p08EKoeeZkSEZmuI1pp4zIPcBZHWDbx5v13JmY0nJlwGoL=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f22/1/16/260e.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/260e' 0905123334 - 0905188113 -[​IMG] src='https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_z1GnzX3JwWf8GY7OPteaA6XxLwBe_F3yo71zLO30WI9Z5F7ySWwlxrqt3IhRb8VQ7p08EKoeeZkSEZmuI1pp4zIPcBZHWDbx5v13JmY0nJlwGoL=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f22/1/16/260e.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/260e' 01282.250.250
 [​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/UtDSk2ckMwvutedrUqIHLELfbYO7R-QlrX05RHzKXmJOooYtvCYbWdKUnshlp-2fNQR5ml2WPqNJOBSpeXfJIJz33h2kOkQg5DeKOI4g8MgzpG7jyw=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f77/1/16/1f3e1.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f3e1'[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/UtDSk2ckMwvutedrUqIHLELfbYO7R-QlrX05RHzKXmJOooYtvCYbWdKUnshlp-2fNQR5ml2WPqNJOBSpeXfJIJz33h2kOkQg5DeKOI4g8MgzpG7jyw=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f77/1/16/1f3e1.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f3e1' LINH KIỆN QUANG THẢO 305 TÔN ĐỨC THẮNG
-------------[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/AuUwQmWNtiFXerAoo_XczMrQKrNXoIOkWoqRkst00-7duyGOZx1r73rPIddQgZLk0B0xTZNfe0UVuDeqnn0XI5g28FdmjT6O7xKMuwnQAxMhvuvb=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fb/1/16/1f388.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f388'[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/AuUwQmWNtiFXerAoo_XczMrQKrNXoIOkWoqRkst00-7duyGOZx1r73rPIddQgZLk0B0xTZNfe0UVuDeqnn0XI5g28FdmjT6O7xKMuwnQAxMhvuvb=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fb/1/16/1f388.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f388'[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/AuUwQmWNtiFXerAoo_XczMrQKrNXoIOkWoqRkst00-7duyGOZx1r73rPIddQgZLk0B0xTZNfe0UVuDeqnn0XI5g28FdmjT6O7xKMuwnQAxMhvuvb=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fb/1/16/1f388.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f388'[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/AuUwQmWNtiFXerAoo_XczMrQKrNXoIOkWoqRkst00-7duyGOZx1r73rPIddQgZLk0B0xTZNfe0UVuDeqnn0XI5g28FdmjT6O7xKMuwnQAxMhvuvb=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fb/1/16/1f388.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f388'-----------------
✪ Nhận thay vỏ iphone 5 lên 5se, ip6 lên 6s/ip 7
✪ Thay pin iphone chính hãng loại tốt cho iphone 4 đến iphone 7
✪ Ngoài ra chung tôi cung nhận ép kính - cảm ứng tất cả các dòng smartphone
✪ Chuyên sỉ và lẻ phụ kiện điện thoai: bao da, ốp lưng, gậy tự sướng, củ sạc, cáp sạc, sạc dự phòng…..
✪ Dán cường lực giá rẻ đồng giá 30k
 [​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/UtDSk2ckMwvutedrUqIHLELfbYO7R-QlrX05RHzKXmJOooYtvCYbWdKUnshlp-2fNQR5ml2WPqNJOBSpeXfJIJz33h2kOkQg5DeKOI4g8MgzpG7jyw=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f77/1/16/1f3e1.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f3e1'[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/UtDSk2ckMwvutedrUqIHLELfbYO7R-QlrX05RHzKXmJOooYtvCYbWdKUnshlp-2fNQR5ml2WPqNJOBSpeXfJIJz33h2kOkQg5DeKOI4g8MgzpG7jyw=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f77/1/16/1f3e1.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f3e1'LINH KIỆN QUANG THẢO 305 TÔN ĐỨC THẮNG
✪ Hotline [​IMG] src='https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_z1GnzX3JwWf8GY7OPteaA6XxLwBe_F3yo71zLO30WI9Z5F7ySWwlxrqt3IhRb8VQ7p08EKoeeZkSEZmuI1pp4zIPcBZHWDbx5v13JmY0nJlwGoL=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f22/1/16/260e.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/260e'0905123334 - 0905188113 -[​IMG] src='https://ci6.googleusercontent.com/proxy/_z1GnzX3JwWf8GY7OPteaA6XxLwBe_F3yo71zLO30WI9Z5F7ySWwlxrqt3IhRb8VQ7p08EKoeeZkSEZmuI1pp4zIPcBZHWDbx5v13JmY0nJlwGoL=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f22/1/16/260e.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/260e' 01282.250.250
-------------[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/AuUwQmWNtiFXerAoo_XczMrQKrNXoIOkWoqRkst00-7duyGOZx1r73rPIddQgZLk0B0xTZNfe0UVuDeqnn0XI5g28FdmjT6O7xKMuwnQAxMhvuvb=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fb/1/16/1f388.png'
[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f388'[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/AuUwQmWNtiFXerAoo_XczMrQKrNXoIOkWoqRkst00-7duyGOZx1r73rPIddQgZLk0B0xTZNfe0UVuDeqnn0XI5g28FdmjT6O7xKMuwnQAxMhvuvb=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fb/1/16/1f388.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f388'[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/AuUwQmWNtiFXerAoo_XczMrQKrNXoIOkWoqRkst00-7duyGOZx1r73rPIddQgZLk0B0xTZNfe0UVuDeqnn0XI5g28FdmjT6O7xKMuwnQAxMhvuvb=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fb/1/16/1f388.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f388'[​IMG] src='https://ci3.googleusercontent.com/proxy/AuUwQmWNtiFXerAoo_XczMrQKrNXoIOkWoqRkst00-7duyGOZx1r73rPIddQgZLk0B0xTZNfe0UVuDeqnn0XI5g28FdmjT6O7xKMuwnQAxMhvuvb=s0-d-e1-ft#https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/fb/1/16/1f388.png'[​IMG] src='https://mail.google.com/mail/e/1f388'-----------------
DỊCH VỤ SỬA CHỬA - THAY MẶT KÍNH -CẢM ỨNG - MÀN HÌNH SMARTPHONE GIÁ TỐT NHẤT ĐÀ NẴNG
- Đến với Quang Thảo mobile là đến với UY TÍN - HÀI LÒNG - NHANH CHÓNG VÀ CHUYÊN NGHIỆP

http://image.prntscr.com/image/142f22fb7b1541589f3cec14012e5d83.jpg src='http://image.prntscr.com/image/142f22fb7b1541589f3cec14012e5d83.jpg'http://image.prntscr.com/image/db0e9bf0a7a3476481db61fd36b65874.jpg src='http://image.prntscr.com/image/db0e9bf0a7a3476481db61fd36b65874.jpg' 
http://image.prntscr.com/image/f49598a98ae844b6b4c1454c159c02b6.jpg src='http://image.prntscr.com/image/f49598a98ae844b6b4c1454c159c02b6.jpg' 

Chuyên Ép Kính - Sửa Chữa Smartphone Giá Rẻ tại Đà Nẵng
Địa chỉ: Linh Kiện Quang Thảo 305 Tôn Đức Thắng
Fanpage:  https://www.facebook.com/linhkienquangthao/
✪ Hotline: 0905123334 - 0905188113 hoặc 01282.250.250

Thông tin người đăng

Họ tên Hoàng Ngọc
Điện thoại 0905123334 - 0905188113 hoặc 01282.250.250
Email

Tin liên quan

ván trượt điện | Xe điện tự cân bằng | Xe điện thông minh  | Khách sạn Quý Thành Hotel | Laptop giá rẻ |  Trượt băng | pin laptop | pin laptop battery | Sửa két sắt | Mở két sắt |  Room for rent district 7 | Phòng cho thuê quận 7 |  Khách sạn quận Tân Phú  |Hotel district Tan Phu  | Jumbo bag | Bao FIBC |  Bao JUMBO | Bao bì PP dệt |  Bao container | Sản xuất bao Jumbo | Big bag | Bulk bag | Container bag | FIBC bag | Jumbo sack |Woven PP bag | Woven bag | KỶ NIỆM CHƯƠNG THỦY TINH | KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ | Room for rent in Binh Thanh district | Trượt băng Giáng Sinh | Phòng cho thuê quận Bình Thạnh | Room for rent | Phòng cho thuê | Trái cây Miền Nam SG Fruit |  Máy công cụ | Máy tiện CNC | Máy phay CNC | Máy cắt Laser CNC | HDD Server SAS HP 146G 15K 3.5 Fujitsu SAS 300G 15K 3.5 HP 146G 10k 2.5 | Free everyday learning English | Hướng dẫn viết module Nukeviet 4 |  Sài Gòn Fruit | Thiết kế videos TVC Robot cho sản phẩm giới thiêu công ty | Phòng cho thuê đường D3 Phường 25 Quận Bình Thạnh 

Liên kết tài trợ

dao cat cong nghiep

 
sài gòn trái cây

Tin Giai Tri

Chống lão hóa jeunesse

Machine Tool

Learning Study English Free

Bao Jumbo FIBC Container

Ra Giuong

saigon fun club

Apartment for rent in district 1

Truot Bang

Room for rent

hover board

Giai Chap Dao Han

Uk Laptop

Rao vat

ban cung

Xe bus buyt du lich khach Daewoo

May cong cu phu tung

Đăng nhập thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây