Du lịch gia đình dã ngoại bằng xe tự lái thật đơn...

Tin đăng của Du-Lich-Giai-Tri vào ngày Thứ Hai, 13/09/2010 - 07:52
Bản inSend by email

              
 
Coâng ty chuùng toâi xin gôûi ñeán quyù khaùch lôøi chuùc söùc khoûe-an khang- thònh vöôïng
Coâng ty du lòch Taân AÙ Chaâu chuyeân toå chöùc  tour du lòch trong nöôùc vaø quoác teá.Nhaèm phuïc vuï toát hôn vaø ñaùp öùng nhu caàu du lòch ngaøy caøng phaùt trieån.Coâng ty chuùng toâi xin gôûi ñeán quyù khaùch moät loaïi hình du lòch môùi ñaàu tieân ôû Vieät Nam:
-Du lòch Gia Ñình baèng xe oâtoâ töï laùi ñôøi môùi,quyù khaùch seõ caûm nhaän ñöôïc söï thoaûi maùi,tieän nghi vaø ñaúng caáp.
 
-Vôùi thuû tuïc ñôn giaûn,nhanh vaø giaù caû hôïp lyù.Laøm hôïp ñoàng taïi nhaø,giao xe taïi Saân Bay,vaø caùc ñieåm du lòch.
-Ñöôïc töï laùi ñöa gia ñình mình ñi du lòch thì caûm giaùc voâ cuøng tuyeät vôøi!
 
Coøn chôø gì nöõa!Haõy taän höôûng caûm giaùc ñoù ngay trong dòp heø 2010 ngay!
 
Ngoaøi ra,caùc toå chöùc vaø caù nhaân coù nhu caàu thueâ xe töï laùi ñeå phuïc vuï cho coâng taùc,giao dòch kinh doanh,coâng ty seõ ñaùp öùng ñaày ñuû moïi nhu caàu cuûa Quyù khaùch.
 
Raát mong ñöôïc söï hôïp taùc vôùi Quyù khaùch!
COÂNG TY DU LÒCH TAÂN AÙ CHAÂU-NHA TRANG
368 Leâ Hoàng Phong.Nha Trang
ÑT:058.3.888.789- 0914.204.244- 0122.545.1345
MST:4200 53 58 67
Taøi khoaûn Ngaân haøng Vietcombank Nha Trang:0061 000 858 299
Fax:058.3.888.789 Email: tanachautravel@yahoo.com.vn
www.thuexenhatrang.com
CHI NHAÙNH COÂNG TY DU LÒCH TAÂN AÙ CHAÂU-NINH THUAÄN
38 Ñöôøng 21/8 TP.PR-TC.Ninh Thuaän
ÑT:068.2.468.789 – 0907.996.571- 0914.204.244
MST:4200 53 58  67
Taøi khoaûn Ngaân haøng Vietcombank Nha Trang:0061 000 858 299
Fax:058.3.888.789 Email: tanachautravel@yahoo.com.vn
www.thuexenhatrang.com
BẢNG GIÁ THUÊ XE TỰ LÁI

XE  7 CHỖ INNOVA 2010

XE 4 CHỖ GENTRA
2010

XE 4 CHỖ MAZDA6
2010

Gía thuê:700.000/ngày/12h
Vượt giờ:50.000/1h
Vượt km:3.000/1km
Giới hạn km trong ngày:250km/ngày/12h
 
 

Giá thuê:600.000/ngày/12h
Vượt giờ:40.000/1h
Vượt km:2.000/1km
Giới hạn km trong ngày:250km/ngày/12h
 
 

Giá 700.000/ngày/12h
Vượt giờ:50.000/1h
Vượt km:3.000/1km
Giới hạn km trong ngày:250km/ngày/12h
 
 

 
Điều kiện thuê xe:1 GPLX ô tô+1 CMND phôtô(passport)+1 sổ hộ khẩu gốc
Đặt cọc 50% giá trị hợp đồng thuê xe.
 
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ XEM TIN!